KLUBO ĮSTATAI

Bėgimo klubo „Maratomanija“ įstatai
 
1.     BENDROJI DALIS
 
1.1. Bėgimo klubas „Maratomanija“ (toliau – Klubas) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Klubas turi savarankišką balansą, atsiskaitomąją sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už Klubo prievoles.
1.2. Klubas yra visuomeninė kūno kultūros ir sporto organizacija, veikianti Lietuvos teritorijoje. Klubas turi savo emblemą, atspaudą, simboliką, aprangą ir kitus reikmenis, naudojamus pagal Klubo valdybos patvirtintą tvarką.
1.3. Klubas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
1.4. Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.5. Klubo veiklos trukmė yra neribota.
1.6. Klubas turi teisę gauti paramą ir labdarą LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.
1.7. Klubo buveinė: Jaunystės g. 2-11, Klaipėda.
 
2.     KLUBO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA
 
2.1. Pagrindiniai Klubo tikslai yra šie: 
2.1.1.     populiarinti bėgimo sportą ir aktyvų gyvenimo būdą visose amžiaus žmonių grupėse;
2.1.2.     vienyti lietuvių kilmės bėgimo sporto mėgėjus Lietuvoje bei užsienyje;
2.1.3.     padėti Klubo nariams ugdyti fizinį pasirengimą ir jiems suteikti pagalbą ir palaikymą rengiantis ir dalyvaujant bėgimo varžybose Lietuvoje bei užsienyje;
2.1.4.     atstovauti Klubo narių interesams.
2.2. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Klubas: 
2.2.1.     organizuoja sporto varžybas, renginius, treniruotes, išvykas, šventes, susijusias su bėgimo sporto ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimu;
2.2.2.     organizuoja paskaitas ar kitomis formomis dalinasi žiniomis ir patirtimi su Klubo nariais bei visuomene apie bėgimo sporto šaką;
2.2.3.     leidžia informacinius leidinius, filmuotą medžiagą, rengia straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai apie Klubo veiklą bei bėgimo sportą;
2.2.4.     renka ir kaupia duomenis apie Klubo istoriją, jos narių sportinius pasiekimus bei bėgimo šakos istoriją Lietuvoje;
2.2.5.     bendradarbiauja su kitais Lietuvos ir užsienio sporto visuomeninėmis organizacijomis bei sporto, mokymo ir kultūros įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis;
2.2.6.     atstovauja nariams kitose bėgimo bei sporto organizacijose ir institucijose;
2.2.7.     remia veiklas, atitinkančias Klubo tikslus;
2.2.8.     teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms dėl teisės aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojančių Klubo narių veiklą;
2.2.9.     gauna paramą ar kitokio pobūdžio pagalbą iš tarptautinių visuomeninių organizacinių, nevalstybinių organizacijų, fondų bei kitų fizinių ar juridinių asmenų;
2.2.10.  atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams, Asociacijos veiklos principams bei šiems įstatams.
2.3. Klubas vykdo šią ūkinę-komercinę veiklą: 
2.3.1.     sporto klubų veikla (93.12);
2.3.2.     kita sportinė veikla (93.19);
2.3.3.     sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
2.3.4.     švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).
2.4. Klubas gali vykdyti šiuose įstatuose nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktais neuždraustą veiklą, siekdama nurodytų Asociacijos veiklos tikslų.
2.5. Klubas atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
2.6. Klubas neturi politinių tikslų.
 
3.     KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS
 
3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Klubo įstatuose. Klubas savo veiklą turi teisę vykdyti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
 3.2. Klubas turi teisę:
 3.2.1.     nekliudomi raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius.
3.2.2.     steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba.
3.2.3.     organizuoti susirinkimus ir masinius renginius.
3.2.4.     jungtis į nacionalines ir tarptautines asociacijas ir kitas ne pelno organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Civiliniam kodeksui ir Asociacijų įstatymui, Klubo įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams, ir išstoti iš jų;
3.2.5.     samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
3.2.6.     pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, juo disponuoti;
3.2.7.     gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, kitų juridinių asmenų bei iš fizinių asmenų;
3.2.8.     skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti;
3.2.9.     reorganizuotis, persitvarkyti, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, Klubo filialus ir atstovybes, nutraukti savo veiklą;
3.2.10.  steigti fondus. 
3.3. Klubui draudžiama: 
3.3.1.     neatlygintinai perduoti Klubo turtą nuosavybėn Klubo nariui, valdymo
organų nariui, Klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiems asmenims (fizinių asmenų artimų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, sutuoktinio ar sugyventinio artimiausi giminaičiai) ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
3.3.2.     Klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Klubo ir (ar) jo valdymo organų nariams, Klubo darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos, autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas, prekes;
3.3.3.     steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu; 
3.4. Klubo pareigos: 
3.4.1.     Organizuoti Klubo darbą numatytiems tikslams pasiekti;
3.4.2.     Tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
 
4.     KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
4.1. Klubo nariais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, kurie nuolat gyvena ir (arba) dirba Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei lietuvių kilmės fiziniai asmenys, gyvenantys užsienio šalyje. Klubo nariais gali tapti asmenys, kurie propaguoja bėgimą, pripažįsta Klubo įstatus, pritaria Klubo tikslams, yra suinteresuoti Klubo veikla ir įvykdę įstojimo į Klubo narius sąlygas. 
4.2. Klubo nariai:
4.2.1.     Tikrieji nariai;
4.2.2.     Kandidatai į tikruosius narius (toliau – Kandidatai).
4.3. Kandidatų stažas – 3 mėnesiai. Per šį laiką kandidatas geriau susipažįsta su Klubo veikla ir į ją įsitraukia.
4.4. Kandidatai negali dalyvauti rinkimuose į Klubo valdymo ir kontrolės organus, taip pat jie neturi sprendimo teisės dėl Klubo veiklos Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose. 
4.5. Visi Klubo nariai turi teisę: 
4.5.1.     dalyvauti Klubo susirinkimuose (sprendimo teisę turi tik tikrieji Klubo nariai);
4.5.2.     teikti pasiūlymus dėl Klubo veiklos;
4.5.3.     dalyvauti Klubo renginiuose, treniruotėse, šventėse ir prisidėti juos organizuojant;
4.5.4.     naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
4.5.5.     atstovauti klubą įvairiose bėgimo varžybose ir renginiuose Lietuvoje bei užsienyje;
4.5.6.     susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti informaciją apie Klubo veiklą;
4.5.7.     naudotis Klubo sukaupta informacija;
4.5.8.     įsigyti Klubo aprangą;
4.5.9.     laisvai išstoti iš Klubo prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu kreipęsis su prašymu į Valdybą panaikinti jo narystę Klube;
4.5.10.  naudotis kitomis įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis teisėmis. 
4.6. Tikrieji Klubo nariai turi teisę: 
4.6.1.     būti renkamiems į valdymo ir kontrolės Klubo organus;
4.6.2.     balsuoti rinkimuose į Klubo valdančius ir kontrolės organus;
4.6.3.     turėti pirmumo teisę dalyvauti varžybose, išvykose ir kitose priemonėse, kuriose Klubo narių dalyvavimą organizuoja Klubo valdyba. 
4.7. Visi Klubo nariai turi pareigas: 
4.7.1.     laikytis Klubo įstatų ir Klubo organų sprendimų bei dalyvauti Klubo veikloje;
4.7.2.     palaikyti Klubo tikslus ir prisidėti vykdant Klubo uždavinius;
4.7.3.     dalyvauti Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.7.4.     saugoti Klubo ir Klubo narių komercines-ūkines paslaptis;
4.7.5.     registruojantis į sporto varžybas, nurodyti narystę Klube;
4.7.6.     sporto varžybose laikytis varžybų nuostatų ir sporto etikos, laikytis Lietuvos Respublikos ir tarptautinių dopingo kontrolės taisyklių;
4.7.7.     viešai pristatant asmeninius sporto pasiekimus, stengtis nurodyti narystę Klube;
4.7.8.     pateikti Klubui teisingą informaciją apie save;
4.7.9.     saugoti, tinkamai ir tikslingai naudotis Klubo turtu, įrenginiais, inventoriumi;
4.7.10.  mokėti nario mokestį, kurio dydį nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas. Kandidatai moka tokio pat dydžio nario mokestį kaip ir tikrieji klubo nariai.
 
5.     PRIĖMIMO Į KLUBO NARIUS IR IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ JO SĄLYGOS BEI TVARKA
 
5.1. Kandidatais tampa asmenys, kurie pripažįsta Klubo įstatus, pritaria Klubo tikslams ir įvykdo visas šias pareigas:
5.1.1.     Parašo prašymą, kurį pateikia Klubo valdybai arba Pirmininkui;
5.1.2.     Sumoka nario mokestį, kurio dydį nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas.
5.2. Pateikdamas prašymą, asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Klubo įstatais, kad jo veikla neprieštarauja Klubo veiklos tikslams ir interesams, taip pat įsipareigoja aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti Klubo nariams nustatytas pareigas.
5.3. Sprendimą dėl asmens priėmimo į kandidatus priima Klubo valdyba savo posėdyje. Apie savo sprendimą asmenį, pareiškusį norą tapti Klubo kandidatu, Valdyba informuoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Valdybos posėdžio.
5.4. Valdyba gali atsisakyti priimti asmenį į kandidatus, jei jo elgesys, gyvenimo būdas, reputacija neatitinka Klubo tikslų ir Klubo vertybių.
5.5. Klubo tikraisiais nariais Klubo valdybos sprendimu tampa asmenys, kurie:
5.5.1.     ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo kandidatais, arba:
5.5.2.     kandidatais buvo mažiau negu 3 mėnesius, tačiau aktyviai dalyvavo Klubo veikloje ir reikšmingai prisidėjo prie Klubo tikslų įgyvendinimo. 
5.6. Asmens narystė Klube baigiasi: 
5.6.1.     išstojus iš Klubo šių įstatų 4.5.9. punkte nustatyta tvarka. Narių pareiškimai dėl išstojimo iš Klubo yra tenkinami Valdybos sprendimu. Išstojimo atveju nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
5.6.2.     Valdybos sprendimu, jeigu nustatoma, kad:
1)    narys nemoka nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus;
2)    narys užsiima veikla, kuri, Valdybos nuomone, yra žalinga ir prieštaraujanti Klubo tikslams, šiems įstatams bei (arba) vidaus tvarkos taisyklėms;
3)    nario elgesys ar veikla kompromituoja Klubą;
4)    narys mirė, pripažintas neveiksniu;
5)    kitais atvejais, Valdybos sprendimu, pripažinus tai svarbiu pagrindu Klubo nario narystei Klube panaikinti.
 
6.     KLUBO STRUKTŪRA
 
6.1. Klubo organai yra:
– Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
– vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Pirmininkas;
– kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.
 
7.     KLUBO VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
 
7.1. Susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas. Susirinkimo kompetencijai priklauso:
7.1.1.     keisti įstatus;
7.1.2.     nustatyti Klubo tikslus ir uždavinius;
7.1.3.     2 metų kadencijai rinkti 5 Valdybos narius ir Pirmininką bei juos atšaukti;
7.1.4.     tvirtinti Valdybos parengtą metinę Klubo veiklos ataskaitą;
7.1.5.     tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl lėšų panaudojimo sąmatų tvirtinimo;
7.1.6.     nustatyti Klubo nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
7.1.7.     priimti nutarimus dėl Klubo buveinės keitimo;
7.1.8.     priimti nutarimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.1.9.     rinkti Klubo audito įmonę (auditorių) ir ją atšaukti; nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas dydį ir tvarką;
7.1.10.  priimti nutarimus dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.1.11.  priimti nutarimus kitais Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais. 
7.2.Klubo visuotinius narių susirinkimus organizuoja Klubo pirmininkas.
7.3. Eilinį Klubo visuotinį narių susirinkimą Klubo pirmininkas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Klubo pirmininkas arba jo įpareigotas Valdybos narys Klubo narius informuoja raštu (laišku) arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 21 (dvidešimt vienai) dienai iki Susirinkimo. Jeigu visi Klubo nariai raštu (laišku) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.7.4. Neeiliniai Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai šaukiami:
1)    reikalaujant daugiau kaip 1/3 Klubo tikrųjų narių;
2)    reikalaujant Klubo Valdybai;
3)    Klubo Pirmininko sprendimu;
Šiuo atveju Klubo pirmininkas arba jo įpareigotas Valdybos narys pranešimus dėl Susirinkimo sušaukimo nariams turi išsiųsti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio prašymo sušaukti Susirinkimą gavimo dienos ir ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Susirinkimo pradžios.
7.5.Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasirašo Susirinkimo protokolą ir narių registravimo sąrašą.
7.6. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja 50% + 1 klubo tikrųjų narių, sumokėjusių nustatytą narystės mokestį. Susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t. y., jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 7.1.1. ir 7.1.10 punktuose nurodytiems Susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Klubo Tikrųjų narių balsų.
7.7. Kiekvienas Klubo Tikrasis narys Susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą.
Asociacijos Tikriesiems nariams, negalintiems dalyvauti Susirinkime, gali atstovauti jų tinkamai įgalioti atstovai. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.
7.8. Jei Susirinkime nėra kvorumo, tai per 1 (vieną) mėnesį Klubo pirmininkas sušaukia pakartotinį Susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių Tikrųjų narių skaičiaus.
7.9. Tikrasis narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu iš anksto pranešti Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu, per specialią balsavimo platformą ir kitais Valdybos nustatytais būdais). Tokie pranešimai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui.
7.10. Visuotiniame narių susirinkime papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukti 2/5 Susirinkimo dalyvių iniciatyva, jeigu už klausimo įtraukimą į darbotvarkę balsuoja daugiau kaip pusė visų Susirinkime dalyvaujančių narių.
8.  VALDYBA, PIRMININKAS
 
8.1. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas. Valdybą sudaro 6 (šeši) nariai, įskaitant Klubo pirmininką. Valdybą 2 (dviejų) metų kadencijai renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas iš Klubo tikrųjų narių ar jų teisėtų atstovų balsų dauguma.
8.2. Neišrinkus visų Valdybos narių ar Valdybos kadencijos eigoje atsistatydinus vienam ar keliems Valdybos nariams, šaukiamas neeilinis Susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka. Laikotarpiu iki neeilinio Susirinkimo sušaukimo Valdyba turi teisę savo nuožiūra paskirti laikinai eiti pareigas Valdybos narį į laisvą ar atsistatydinusio Valdybos nario vietą.
8.3. Valdybos nariui netinkamai vykdant šiuose įstatuose nustatytas Valdybos nario pareigas, Pirmininkas turi teisę inicijuoti tokio Valdybos nario atšaukimą iš pareigų, sušaukdamas neeilinį Susirinkimą šių įstatų nustatyta tvarka.
8.4. Valdybos nariui susirgus, išėjus motinystės / tėvystės atostogų ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų Valdyboje, Valdyba turi teisę savo nuožiūra paskirti laikinai eiti pareigas Valdybos narį į pareigų eiti negalinčio Valdybos nario vietą.
8.5. Valdybos narys gali atsistatydinti raštiškai įspėjęs Valdybą. Jo įgaliojimai nutrūksta nuo prašymo įteikimo Valdybai dienos. Vietoj atsistatydinusio ar atšaukto Valdybos nario visuotinis narių susirinkimas artimiausiame posėdyje renka naują Valdybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui.
8.6. Klubo Susirinkimų reglamentą, Valdybos narių ir Prezidento rinkimų detalią tvarką ir kitus procedūrinius dokumentus, esant poreikiui, parengia Valdyba ir tvirtina Susirinkimas.
 8.7. Valdyba Asociacijų, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka:
 8.7.1.  sprendžia klausimus dėl asmenų priėmimo į Klubo Kandidatus ir Tikruosius narius bei dėl narių šalinimo iš Klubo;
8.7.2.  sudaro ir pateikia Susirinkimui tvirtinti metinę veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, įplaukų paskirstymo projektą bei teikia kitą informaciją, reikalingą darbotvarkės klausimams svarstyti;
8.7.3.  svarsto ir tvirtina metinius sporto renginių kalendorius;
8.7.4.  tvirtina Klubo organizuojamų varžybų ir renginių nuostatus;
8.7.5.   nustato Klubo lėšų naudojimo tvarką, sprendžia, kaip disponuoti Klubo lėšomis ir Klubo turtu;
8.7.6.   nustato Klubo simbolių, ženklų kūrimą ir jų naudojimo tvarką;
8.7.7.   kartu su kitais asmenimis organizuoja sportinius renginius, bėgimo sporto šventes, respublikos, Baltijos šalių, tarptautines oficialias ir draugiškas bėgimo varžybas;
8.7.8.   sprendžia Klubo narių aprūpinimo sportine apranga ir sportiniu inventoriumi klausimus;
8.7.9.   steigia ir likviduoja Klubo struktūrinius padalinius, filialus, atstovybes, skyrius, tvirtina jų nuostatus;
8.7.10.  skiria ir atleidžia Klubo struktūrinių padalinių, filialų, atstovybių, skyrių vadovus;
8.7.11.  sprendžia kitus Klubui svarbius klausimus.
8.8. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) jos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Valdybos nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t. y., jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais Valdybos nariais. Visi Valdybos nariai turi lygias balsavimo teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Klubo pirmininko balsas. Esant reikalui, Valdybos nutarimai gali būti priimami korespondentiniu balsavimu arba naudojant telekomunikacinį ryšį.
8.9. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs klausimas ar jo atsakomybės klausimas.
8.10.  Valdybos posėdžiai yra protokoluojami.
8.11.   Valdybos pirmininko funkcijas vykdo Pirmininkas.
8.12.   Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Pirmininkas, taip pat kiti Valdybos nariai, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė Valdybos narių.
8.13.   Valdyba kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti Susirinkimui patvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Klubo veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1)    informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
2)    Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
3)    Klubo metinė finansinė atskaitomybė;
4)    samdomų Klubo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
5)    kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.
8.14.  Valdyba savo kadencijos laikotarpiui iš savo narių renka 1 (vieną) Pirmininko pavaduotoją ir iždininką. Jų funkcijos nustatomos pareigybinėse instrukcijose, kurias tvirtina Valdyba. 
8.15.  Pirmininkas yra vienasmenis Klubo valdymo organas, renkamas Susirinkimo 2 (dvejiems) metų kadencijai. Pirmininko kadencija prasideda iš karto po Susirinkimo, kurio metu Pirmininkas buvo išrinktas. Pirmininku tas pats asmuo gali būti renkamas neribotą kadencijų skaičių.
8.16.  Renkant Pirmininką, kiekvienas Klubo narys turi vieną balsą. Pirmininku išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Jeigu du ar daugiau kandidatų surenka vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas dėl vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.
8.17.  Pirmininkui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, šaukiamas neeilinis Susirinkimas, o iki Susirinkimo pirmininko funkcijas atlieka jo pavaduotojas.
8.18.   Pirmininkas organizuoja ir vykdo Klubo kasdieninę veiklą, tvarko operatyvius Klubo reikalus. 
8.19. Klubo pirmininkas: 
8.19.1.  savarankiškai vykdo Susirinkimo ir Valdybos nutarimus, sprendžia jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;
8.19.2.  atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankų įstaigose;
8.19.3.  tvirtina visus oficialius dokumentus, susijusius su Klubo veikla;
8.19.4.  Klubo vardu sudaro sandorius, bendradarbiavimo sutartis;
8.19.5.  pasirašo sudaromą bei nutraukiamą darbo sutartį su Klubo samdomais darbuotojais;
8.19.6.  kartu su iždininku tvarko Klubo finansus ir turtą;
8.19.7.  atstovauja Klubui teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;
8.19.8.  reprezentuoja Klubą Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, įstaigose, organizacijose ar įmonėse;
8.19.9.  šaukia visuotinį klubo narių susirinkimą ir jam pateikia klausimus svarstyti;
8.19.10. atsako už dokumentų ir informacijos pateikimą Susirinkimui įstatų numatyta tvarka;
8.19.11.  atsako už informacijos pateikimą Klubo nariams bei viešos informacijos paskelbimą;
8.19.12.  atsako už Klubo dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų tvarkytojui;
8.19.13.  sprendžia kitus su Klubo veikla susijusius klausimus, nepažeisdamas kitų valdymo organų kompetencijos.
8.20. Pirmininkui dėl sveikatos ar kitų svarbių priežasčių laikinai negalint eiti Pirmininko pareigų, jo pareigas atlieka Pirmininko pavaduotojas.
 
9.     FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS
 
9.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Klubo įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Klubas atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, filialai ir atstovybės atsako pagal Klubo prievoles.
9.2. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo ar jų veiklos nutraukimo priima Klubo valdyba. Klubo filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos patvirtina Klubo valdyba.
9.3. Sprendimą dėl Klubo filialo ir atstovybės vadovo skyrimo priima Klubo valdyba.
  
10.  LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA
 
10.1.    Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu. 
10.2.    Klubo pajamų šaltiniai yra šie:
 10.2.1.  nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
10.2.2.  fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
10.2.3.  palikimai, pagal testamentą tenkantys Klubui;
10.2.4.  skolinto kapitalo lėšos;
10.2.5.  kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
10.2.6.  pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos;
10.2.7.  kitos teisėtai gautos lėšos. 
10.3.  Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus
ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
10.4.  Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Klubo nariams ir su jo nariais susijusiais asmenimis. Turtą, likusį patenkinus visų likviduojamo Klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka sunaudoja Klubo organai, kurie priėmė sprendimą nutraukti Klubo veiklą.
10.5.  Klubo lėšomis disponuoja Klubo pirmininkas.
10.6.  Klubo narių visuotinis susirinkimas gali nustatyti disponavimo lėšomis reglamentą.
10.7.  Klubas teisės aktų nustatyta tvarka privalo rengti ir teikti finansinius ataskaitų rinkinius, leisti atlikti patikrinimus, mokėti mokesčius ir įmokas.
11.  FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
 
11.1.   Susirinkimo nutarimu Klube gali būti renkama audito įmonė (auditorius) vykdyti Klubo veiklos kontrolę.
11.2.  Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Klubo audito įmonė
(auditorius), jeigu ji yra išrinkta, turi patikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę.
11.3.   Klubo audito įmonė (auditorius) privalo:
11.3.1.  tikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos ir apskaitos dokumentus;
11.3.2.  Susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Klubo finansinius ir apskaitos patikrinimus;
11.3.3.  artimiausiame Susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
11.3.4.  Susirinkime pateikti Klubo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
11.4.   Už darbą audito įmonei (auditoriui) Klubas gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas.
11.5.   Pirmininkas ir Valdyba privalo pateikti audito įmonei (auditoriui) jos reikalaujamus finansinius ir apskaitos dokumentus.
11.6.  Dokumentų ir kitos informacijos apie KLUBO veiklą pateikimo nariams tvarka
11.6..1.   Klubo Tikrasis narys, pateikęs rašytinį prašymą Klubo pirmininkui, turi teisę susipažinti su visais Klubo dokumentais ir gauti informaciją apie Klubo veiklą. Klubo pirmininkas privalo sudaryti galimybę Klubo Tikrajam nariui susipažinti su prašoma informacija ir (ar) dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.
 
12. KLUBO PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA


12.1. Klubo pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Klubo nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Kai skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
12.3. Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako Klubo pirmininkas, o jo nesant – Pirmininko pavaduotojas.
12.4. Tais atvejais, kai teisės norminiai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Klubo pirmininkas, o jo nesant – Pirmininko pavaduotojas.
 
13.  KUBO PERTVARKYMAS IR PABAIGA
 
13.1.  Klubas pertvarkomas ir pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.
 
14.  KLUBO ĮSTATŲ PILDYMO IR KEITIMO TVARKA
 
14.1.  Klubo įstatai keičiami ir pildomi Susirinkimo nutarimu.
14.2.  Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.
15.  Įstatai priimami ir keičiami 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo Tikrųjų narių balsų dauguma, esant ne mažiau kaip 1/5 Klubo narių ar Valdybos iniciatyvai.
16.  Šiuose įstatuose neaptarti kiti su Klubo veikla susiję klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo.
16.1.   Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Primininkas arba Susirinkimo įgaliotas asmuo.
16.2.   Pakeisti Įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
  
17.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
17.1.  Šie įstatai buvo priimti 2021 m. gruodžio 12d. įvykusiame Bėgimo klubo „Maratomanija“ steigiamajame susirinkime.
Bėgimo klubo „Maratomanija“
Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo
 
 
2021 m. gruodžio 12 d.